Agenda

Hieronder vindt u de activiteiten van de POV Macrostabiliteit die tussen 2015 en 2019 hebben plaatsgevonden.

Eind 2019 is de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit na vijf jaar formeel gestopt. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma is overeengekomen dat de projectsupport (m.b.t. toepassing POVM-publicaties en Actuele Sterkte) tot eind 2020 in stand blijft.

20-10-2020

Uitnodiging: meld je aan voor de 2e online POVM gebruikersbijeenkomst | 27 oktober 10-12 uur

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en breng actief jouw vragen, kennis en ervaringen in rondom het gebruik van de POVM-publicaties Langsconstructies, Eindige Elementen, Vernageling, Grondverbetering, Drainage en Actuele Sterkte.

Aanstaande dinsdag 27 oktober van 10u tot 12u is de tweede online POVM gebruikersbijeenkomst gepland (let op: dit is twee dagen vóór de online POVM-bijeenkomst ‘onderzoeksresultaten opbarsten’).

In deze tweede bijeenkomst staan o.a. drie interessante inhoudelijke presentaties gepland:

  • Peter Hopman, Waterschap Drents Overijsselse Delta: De beoordeling van damwanden op het traject Mastenbroek Zwartewater
  • Dirk Goeman, CRUX: Omgang met faalkans buitenwaartse stabiliteit
  • Herm-Jan Wolters, IV-Infra: Praktijkervaring met de PPE en PPL – Risico gestuurd beoordelen en ontwerpen van langsconstructies

Het volledige programma van de bijeenkomst kun je vinden op het nieuwe gebruikersplatform van de POVM: https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM/Gebruikersbijeenkomsten

Aanmelden voor de gebruikersbijeenkomsten kan via een email aan povm@deltares.nl.

Het verzoek is daarbij of:
· je direct jouw relevante vragen, ervaringen en/of opmerkingen bij de door jou gebruikte POVM publicaties wilt meesturen;
· ook indien je reeds hebt deelgenomen aan de eerste bijeenkomst, je jezelf opnieuw wilt aanmelden.

09-10-2020

Uitnodiging: (online) bijeenkomst onderzoeksresultaten opbarsten | 29 oktober, 10-12 uur

Op donderdag 29 oktober van 10 tot 12 uur presenteren RWS-WVL en de POV Macrostabiliteit de resultaten van het onderzoek naar opbarsten tot nu toe. Tevens wordt het resultaat van een onderzoek van TUDelft gepresenteerd. Aansluitend worden de plannen voor vervolgonderzoek neergezet met een discussie daarover. Deze discussie heeft tot doel om het te behalen eindresultaat, zoals de te ontwikkelen schematiseringskeuzes rondom opbarsten, goed aan te laten sluiten op de praktijksituaties van het ontwerpen en het later beoordelen van de dijkversterkingsprojecten. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze digitale bijeenkomst!

Afgelopen twee jaar is binnen de POVM onderzoek gedaan naar het fenomeen opbarsten. Daarbij is nagegaan wat de laagdikte is waarbij opbarsten kan optreden en wat het opbarsten betekent voor de sterkte van de grondlaag die opbarst. Op basis van dit numerieke onderzoek lijkt het kansrijk dat de dikte van deklagen, waarbij moet worden uitgegaan van opbarsten, kan worden gereduceerd en dat het volledig reduceren van de sterkte van een opbarstende deklaag (wat nu de gangbare praktijk is) kan worden geoptimaliseerd. Dit heeft grote impact op de scope van projecten, zodat vervolgonderzoek opgestart gaat worden voor de validatie van de numerieke resultaten. Daarnaast kan de optimalisatie gaan bijdragen aan de verkleining van de faalkans van de waterkering.

Het programma:

10.00 uur
Welkom en introductie, door Marc Hulst RWS-WVL
10.05 uur
Nieuwe inzichten en resultaten vanuit het POVM onderzoek naar opbarsten, door Marcel Visschedijk van Deltares
10.30 uur
Resultaten MSc onderzoek TU Delft, door Yida Tao van Arcadis
10.45 uur
Pauze
11.00 uur
Inleiding vervolgonderzoek naar opbarsten, door Jan Gruppen van Waterschap Drents Overijsselse Delta
11.05 uur
Inhoud van vervolgonderzoek met validatieproeven, door Cor Zwanenburg van Deltares
11.30 uur
Discussie over de aanpak en praktische einddoelen van het vervolgonderzoek, onder leiding van Meindert Van (POVM)
12.00 uur
Einde

Aanmelden voor de (online) bijeenkomst kan door vóór 22 oktober 2020 een e-mail te sturen naar povm@wsrl.nl

Je ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een link waarmee je kunt deelnemen.

Eind 2019 is de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit na vijf jaar formeel gestopt. De projectsupport (m.b.t. toepassing van de POVM-publicaties) blijft tot eind 2020 in stand. Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld voor de POVM-nieuwsbrief of een vakdag. Afmelden kan via een reply op deze e-mail.

28-09-2020

Podcast Vernagelingstechnieken

Beluister de HWBP-podcast Vernagelingstechnieken via deze link: ga naar de podcast.

13-08-2020

Nieuw POVM-gebruikersplatform en gebruikersbijeenkomsten

De Project Overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) is eind 2019 formeel afgerond. Het onderzoek dat in het kader van de POVM is uitgevoerd heeft onder andere geresulteerd in zes publicaties met aanwijzingen en rekenvoorbeelden, die nu actief worden toegepast binnen de versterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Eind 2020 houdt de officiële website van de POVM op te bestaan. Om de ondersteuning van de genoemde publicaties voor de komende tijd te continueren verwijzen we vanaf heden door naar het POVM-gebruikersplatform: https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM

Meld je aan voor de gebruikersbijeenkomst!
In de 2e helft van 2020 worden online gebruikersbijeenkomsten georganiseerd, zie het POVM-gebruikersplatform voor meer informatie. Aanmelden kan via povm@deltares.nl.

19-03-2020

Projectsupport

Met het HWBP is overeengekomen dat vanuit de POVM de projectsupport tot eind 2020 in stand blijft. Dat betekent dat projecten met vragen over bijvoorbeeld de toepassing van de verschillende POVM-publicaties en Actuele Sterkte bij ons terecht kunnen. Wij zorgen er dan (tot eind dit jaar) voor dat er assistentie wordt verleend bij onderzoek en toepassing van de POVM-producten. U kunt daarvoor contact opnemen met Dirk van Schie, projectsecretaris van de POVM of stuur een e-mail naar povm@deltares.nl.

24-01-2020

Laatste POVM nieuwsbrief

Eind 2019 is de POVM na vijf jaar formeel gestopt. Afgelopen december hebben we de allerlaatste POVM nieuwsbrief verzonden. Terugkijkend op de afgelopen jaren is er veel gebeurd. Er zijn met dit project grote stappen gezet om de HWBP-doelstelling ‘beter, sneller, goedkoper’ te kunnen realiseren. Een kleine greep uit de resultaten: de damwandproef in Eemdijk heeft behalve een onderbouwing voor lichtere damwanden in de dijk, ook enorm veel data opgeleverd waar veel studenten en promovendi in de komende jaren nog goed gebruik van kunnen maken. De berekeningen, proeven en pilots met vernagelingstechnieken zijn zover ontwikkeld dat ze nu als geaccepteerde dijkversterkingstechnieken beschikbaar zijn. Naast de POVM-publicatie Vernagelingstechnieken, zijn ook de publicaties voor Drainagetechnieken en Grondverbeteringen in druk beschikbaar. De publicaties voor toepassing van de Eindige Elementenmethode met voorbeelden en Langsconstructies worden nu bewerkt voor de drukker en zijn al digitaal beschikbaar. Tenslotte volgt er voor Actuele sterkte, gezien de grote impact van dit spoor, begin 2020 nog een samenvattende publicatie. Alle publicaties zijn, samen met alle andere POVM-producten, te vinden onder Publicaties en Rapporten.

Bovenstaande en meer lees je in de nieuwsbrief van december 2019. Ook vind je er de allerlaatste column met de titel “De POVM: een estafette van kennisontwikkelingen”, geschreven door programmamanager Martin Schepers. Wij wensen je veel leesplezier. En omdat we er in onze afsluiting rekening mee houden dat projecten ondersteuning nodig hebben, blijven we nog beschikbaar om te reageren op vragen. Dus graag tot ziens!

Vanuit het HWBP is vanaf 2020 een vervolgprogramma gestart: de Kennis- en Innovatieagenda. Binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma is ruimte om te innoveren, nieuwe technieken te onderzoeken en deze in projecten toe te passen. Lees hier meer.

29-11-2019

Uniek grondonderzoek voor sterke dijken

Op twee locaties in Nederland vindt onderzoek plaats naar de sterkte van de grond in dijken, specifiek in de zones boven de grondwaterstand (de onverzadigde zone). Niet eerder is hier op deze wijze gedetailleerd onderzoek naar gedaan. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de veiligheid van dijken in Nederland nóg beter analyseren. Een dijkversterking kan hierdoor met minder kosten of minder ruimte worden uitgevoerd.

In de onverzadigde zone heeft het water een onderdruk. Deze waterdruk beïnvloedt de sterkte van de grond en varieert door het jaar heen onder invloed van neerslag, verdamping, rivierwaterstand en grondwaterstand. Tot nu toe werd de grond in dijken beschouwd als volledig verzadigd of volledig droog. Met dit onderzoek willen we erachter komen wat de invloed van de waterdruk boven de grondwaterstand op de sterkte van de grond en de dijk is. Wellicht neemt de druk af of verdwijnt deze zelfs geheel in de winterperiode of in situaties met een hoge rivierwaterstand. Het einddoel van het onderzoek is om de resultaten van dit (en aanvullend) onderzoek te vertalen in landelijk geldende handreikingen waarmee we dijkversterking beter, sneller en goedkoper kunnen maken.

“Dit onderzoek kan veel betekenis hebben voor de dijkversterkingen die de komende jaren in heel Nederland gaan plaatsvinden. Hopelijk blijken veel onderlagen van dijken sterker dan tot nu toe gedacht en hoeven we dijken minder te versterken, of helemaal niet. Dat scheelt geld en hinder”. Aldus Erik Wagener van het HWBP.

Eerste resultaten onderzoek

Het onderzoek op de Maasdijk in Oijen en op de IJsseldijk in Westervoort startte in september met sonderingen en het plaatsen van sensoren in de grond. De eerste resultaten (na een korte meetreeks) laten zien dat de sterkte die we tot nu toe hebben gemeten met de sonderingen niet kan worden verklaard binnen de huidige rekenmethodieken die worden gebruikt voor het beoordelen van dijkveiligheid. Dat kan twee oorzaken hebben: de relatief nieuwe Maasdijk is goed verdicht bij de aanleg en dat kan een gunstig effect hebben op de gemeten sterkte. Ook kan het zijn dat de grond compacter wordt tijdens een droge zomer en dat die compacte structuur na de zomer behouden blijft. Laboratorium- en verder onderzoek moeten uitwijzen hoe dit in elkaar zit.

Aanvullend onderzoek

De metingen op de Maasdijk en de IJsseldijk gaan door tot medio 2020 waarna de resultaten worden geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek gelden voor de meetlocaties: bij de Maasdijk wordt in de dijk gemeten. Bij de IJsseldijk wordt binnendijks en buitendijks in de natuurlijke ondergrond gemeten. Omdat het onderzoeksonderwerp nieuw is voor Nederland, is er nog aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld op andere meetlocaties (bij voorkeur een oude dijk) of in het laboratorium.

Samenwerking

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de POV Macrostabiliteit in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Aa en Maas, Deltares en Wiertsema & Partners.


Kennis voor Keringen

In het project Kennis voor Keringen ontwikkelt RWS waterveiligheidskennis in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Nieuwe kennis kan de veiligheidsopgave beter in kaart brengen of maakt het bijvoorbeeld mogelijk slimmere instrumenten te maken voor het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen. Met deze kennis kunnen we Nederland op een optimale manier beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

Samen werken aan een veiliger Nederland

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, en onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. De waterschappen en het Rijk trekken voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Voortdurend wordt onderzocht hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. Dit wordt gedaan binnen projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Binnen de POV Macrostabiliteit, één van de POV’s van het HWBP, onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie.

22-11-2019

Cursus rekenen aan macrostabiliteit

Recent is er veel veranderd in de voorgeschreven werkwijze van het berekenen van de macrostabiliteit van dijken. Van het gebruik van de bekende, gedraineerde, sterkteparameters is overgestapt naar een ongedraineerde beschouwing en is aansluiting gezocht bij critical state soil mechanics, cssm. Deze overstap heeft geleid tot het gebruik van andere sterkteparameters, andere laboratoriumproeven, de introductie van nieuwe handreikingen en voorschriften, en aanpassingen van de bekende software.

Deltares organiseert cursussen over de ontwikkelingen. Meer informatie is te vinden op de website.

27-09-2019

Veldproef zelf-ontgassende waterspanningsmeter

De POV Macrostabiliteit is vanaf 2017 een innovatiepartnerschap gestart met een consortium, waarin Fugro penvoerder is, ten behoeve van de ontwikkeling van een waterspanningsmeter die minder of niet gevoelig is voor gasvorming. Veenbodems zijn gevoelig voor gasvorming wat onbetrouwbare resultaten geeft van de waterspanningsmetingen.

Speciaal hiervoor ontwikkelde Fugro een zelf-ontgassende waterspanningsmeter die momenteel in de fase van de veldtest zit. Vier van de tien geproduceerde waterspanningsmeters zijn ingezet voor proefmetingen die plaatsvinden in de buurt van Vianen. De proef loopt nog door tot de zomer van 2020.

Een waterspanningsmeter is een druksensor die in de ondergrond wordt aangebracht om de waterspanning te meten. De metingen worden onder meer toegepast bij berekeningen en monitoring van de taludstabiliteit en het volgen van het consolidatieproces tijdens ophogingen.

25-09-2019

‘1000-dagen’ sonderingen in Bleskensgraaf en Schardam

In 2016 zijn in Bleskensgraaf (Zuid Holland) en Schardam (Noord Holland) vacuümconsolidatieproeven uitgevoerd. In deze proeven is de invloed van vacuümconsolidatie op de ongedraineerde (schuif)sterkte van cohesieve grond onderzocht. Door de voorbelasting treedt een (blijvende) verhoging op van de grensspanning en de ongedraineerde schuifsterkte. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd aan de evaluatiecommissie Dijkversterking en ENW-techniek, en gepubliceerd op de POVM-website (onder Rapporten).

Uit de evaluatiecommissie kwam naar voren dat de tijdspanne van 100 dagen tussen het afsluiten van de vacuümconsolidatie en de laatste metingen in het veld, gegeven de doorlooptijd van het project, logisch is, maar voor het meten van de langdurige sterkte eigenlijk te kort is. Daarom is de aanbeveling gedaan om ongeveer drie jaar (‘1000 dagen’) na dato van het uitzetten van het vacuüm (juli 2019 in Schardam en augustus 2019 in Bleskensgraaf) nogmaals een sondeeronderzoek uit te voeren dicht bij de eerdere sonderingen, die zijn uitgevoerd ongeveer 100 dagen na het beëindigen van het vacuüm in 2016. Het doel van deze 1000-dagen sondering is het vaststellen of de eerder gemeten sterktetoename van de ondergrond, als gevolg van de vacuümconsolidatie, ook na ruim 3 jaar nog aanwezig is en of er een blijvende sterkteverhoging van de ondergrond is opgetreden.

Wat gaan we doen?

Ter plaatse van elk vacuümvak worden nog drie sonderingen uitgevoerd (dus drie in Bleskensgraaf en zes in Schardam). Daarnaast worden ook handboringen uitgevoerd om te kunnen bepalen met welke grond (en welk volumegewicht) de vacuümvakken na afloop weer zijn aangevuld. In Bleskensgraaf is op dit moment ook sprake van het uitvoeren van een continu-boring, met ongeroerde monsters voor nader onderzoek. De monsters zullen vooralsnog bij Deltares worden opgeslagen voor nadere analyses in een AllRisk-promotie onderzoek van de TUDelft.

Wie voert het grondonderzoek uit en wanneer?

De sonderingen en handboringen in Bleskensgraaf worden op vrijdag 27 september uitgevoerd door Inpijn-Blokpoel, die ook tijdens de vacuümproef het grondonderzoek hebben uitgevoerd. De mechanische boring wordt vervolgens in week 41 uitgevoerd. De sonderingen in Schardam worden uitgevoerd door Wiertsema & Partners in week 40 en de handboringen in week 41.

20-09-2019

Release D-Stability versie 1.1.0

Op 19 september 2019 is D-Stability versie 1.1.0  gereleased.

De POVM, WVL en Deltares hebben de handen ineen geslagen om het beoordelen en ontwerpen op macrostabiliteit te stroomlijnen. Tot op heden vond de beoordeling plaats in Ringtoets terwijl men ontwerpt met de reguliere D-Geo Stability 18.1. D-Stability vervangt de reguliere D-Geo Stability. De software deelt het rekenhart en de waternet creator met Riskeer en is geoptimaliseerd voor het ongedraineerd rekenen door het ondersteunen van bouwfases en state parameters. Met deze versie kan eenvoudig probabilistisch worden gerekend voor het optimaliseren van een beoordeling of ontwerp.

D-Stability kan worden gedownload via deze link: https://download.deltares.nl/en/download/d-stability/

20-09-2019

Geslaagde POVM-vakdag op 18 september

Op woensdag 18 september vond de POVM-vakdag plaats bij Waterschap Rivierenland in Tiel. Dirk van Schie (projectsecretaris) en Meindert Van (technisch manager) lichtten kort alle opgeleverde producten van de POVM toe, waarna diverse onderwerpen een uitgebreidere toelichting kregen. Een geslaagde middag waarin veel kennis is gedeeld!

Binnenkort zijn alle presentaties hier te vinden.

MeindertVan – Infiltratieproef versie 1
PaulvSteeg – Golfoverslagdebiet
20190918_POVM_vakdag_JoostDenBieman_v2
POVM vakdag sept2019 HLCM en PSIW MvdMeer def

13-09-2019

Langdurig grondonderzoek voor sterke dijken van start

Op twee locaties in Nederland start vanaf 16 september onderzoek naar de sterkte van de grond in dijken, specifiek in de zones boven de grondwaterstand (de onverzadigde zone). Niet eerder is hier op deze wijze gedetailleerd onderzoek naar gedaan. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de veiligheid van dijken in Nederland nóg beter analyseren.

In de onverzadigde zone heeft het water, in de poriën van de grond, een onderdruk. Deze wateronderdruk beïnvloedt de sterkte van de grond en varieert door het jaar heen onder invloed van neerslag, verdamping, rivierwaterstand en grondwaterstand. Tot nu toe werd de grond in dijken beschouwd als volledig verzadigd of volledig droog. Met dit onderzoek willen we erachter komen wat de invloed van de wateronderdrukken boven de grondwaterstand op de sterkte van de grond en de dijk is. Wellicht neemt de wateronderdruk af of verdwijnt deze zelfs geheel in de winterperiode of in situaties met een hoge rivierwaterstand. Daarom voeren we het onderzoek over een langere periode uit, ook in de winter.

Sensoren in de grond
Op de Maasdijk in Oijen en de IJsseldijk in Westervoort zijn sensoren in de grond geplaatst. Een aantal sensoren meet het vochtgehalte in de grond. Andere sensoren meten de waterdruk. De sensoren zijn medio september 2019 geïnstalleerd en blijven naar verwachting staan tot het voorjaar of de zomer van 2020.

Analyse van de resultaten
Na de onderzoeksfase worden de meetresultaten geanalyseerd. Mogelijk kan de opgedane kennis dan al worden toegepast in andere projecten. Omdat het onderzoeksonderwerp nieuw is voor Nederland, is het ook goed mogelijk dat er nog aanvullend onderzoek nodig is, bijvoorbeeld op andere meetlocaties of in het laboratorium.

Samenwerking
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de POV Macrostabiliteit in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Aa en Maas, Deltares en Wiertsema & Partners.

Meer lezen over het onderzoek? Ga naar de projectpagina.

Kennis voor Keringen
In het project Kennis voor Keringen ontwikkelt RWS waterveiligheidskennis in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Nieuwe kennis kan de veiligheidsopgave beter in kaart brengen of maakt het bijvoorbeeld mogelijk slimmere instrumenten te maken voor het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen. Met deze kennis kunnen we Nederland op een optimale manier beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Meer informatie vind je hier.

Samen werken aan een veiliger Nederland
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, en onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. De waterschappen en het Rijk trekken voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Voortdurend wordt onderzocht hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. Dit wordt gedaan binnen projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Binnen de POV Macrostabiliteit, één van de POV’s van het HWBP, onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie.

30-08-2019

Dijkversterking Oraniendeich in Duitsland

Het team van de POVM vergadert jaarlijks op een externe locatie, met daarbij een projectbezoek. Dit jaar werd een bezoek gebracht aan het dijkversterkingsproject Xanten-Kleve, net over de grens in Duitsland. Martens en Van Oord is de uitvoerend aannemer op dit project en ontving het POVM-team in hun bouwkeet in Kleve. Martens en Van Oord was eerder ook betrokken bij onze vacuümconsolidatie proef in Bleskensgraaf. Na een presentatie over het ontwerp, de contractvorm en de reeds gestarte dijkversterking, werden laarzen en hesjes aangetrokken om buiten een kijkje te gaan nemen om de laagsgewijze opbouw van de nieuwe dijk te zien. Met een gestandaardiseerd profiel wordt de nieuwe dijk van de grond af opgebouwd.

Martin Schepers, projectmanager POVM: “Met een gestandaardiseerd profiel wordt in principe van de grond af aan de oude dijk eerst helemaal verwijderd (vandaar het woord Deichsanierung), om daarna een nieuwe dijk met veel precisie weer volledig op te bouwen. Deutsche Gründlichkeit.”

Oraniendeich
De huidige 4 kilometer lange dijk tussen Xanten en Kleve voldoet niet meer aan de huidige Duitse normen. Een verzwaring en reconstructie is noodzakelijk. Het project heeft als doel om de bestaande ‘Oraniendeich’ te verhogen, verbreden en deels landinwaarts terug te leggen. Hierdoor wordt de hoogwaterveiligheid verbeterd en ontstaat er meer ruimte voor de rivier. Twee kilometer van de bestaande dijk wordt verhoogd en verbreed, en de andere 2 kilometer wordt ongeveer 200 meter landinwaarts verlegd. Naast het grondwerk aan de ‘Oraniendeich’ wordt er ook een pompgemaal en vispassage in de nieuwe dijk gerealiseerd. Ook wordt de bestaande provinciale weg, die op de ‘Oraniendeich’ loopt, over een lengte van 2,8 kilometer gereconstrueerd.

20-08-2019

POVM-vakdag 18 september

Naast zes POVM-publicaties, heeft de POVM vele rapporten, handreikingen en protocollen opgeleverd. De resultaten kunnen worden toegepast in de HWBP-projecten. Graag vullen we jouw kennisrugzak met al deze informatie; we doen dat tijdens een vakdag op woensdag 18 september 2019 in Tiel. Meer informatie en het programma vind je in nieuwsbrief. Deze is te vinden onder het menu-item Rapporten of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen. Aanmelden voor de vakdag kan nog tot en met vrijdag 30 augustus!

19-06-2019

Nieuwsbrief – juni 2019

De juni-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie vindt u onder andere een uitnodiging voor de vakdag op 18 september en informatie over D-Geo Stability. Ook de gebruikelijke column is weer aanwezig, dit keer van Martin van der Meer. De nieuwsbrief is te vinden onder het menu-item Rapporten of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen.

14-03-2019

Amsterdamse dijk blijft sterk dankzij nieuwe dijktechniek
Dijkversterking met innovatieve ‘stabilisator’ opgeleverd

Om goed voorbereid te zijn op meer extreem hoogwater in de toekomst, moest de Ringdijk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer worden versterkt. De dijk was wel hoog genoeg, maar niet sterk genoeg. De versterking gebeurde niet op een traditionele manier, maar met zogenoemde dijkstabilisatoren. De dijk is hiermee van binnenuit versterkt en vernageld aan de ondergrond. Hierdoor kan de dijk zijn bestaande vorm behouden en hoeft deze niet breder te worden. Bovendien konden door de gebruikte techniek de bomen op de dijk behouden blijven. De techniek is voor het eerst toegepast in een échte, waterkerende dijk. De kans is groot dat meer zwakke dijken in Nederland baat hebben bij vernageling aan de ondergrond. Daarom is deze innovatie volledig gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat de komende jaren in heel Nederland ruim 1.100 kilometer dijken gaat versterken.

Het project
De Ringdijk ligt aan de zuidkant van de Ringvaart in Amsterdam. Het deel tussen de Wibautstraat en de Middenweg is versterkt. Met deze dijkversterking beschermt de Ringdijk de Amsterdammers in de Watergraafsmeer weer jaren tegen water uit de Ringvaart. De dijkstabilisatoren, kunststof ankerelementen, worden daar waar de extra kracht in de dijk nodig is, schuin in de dijk gestoken. De kracht in de dijk wordt tweemaal daags gemonitord. Dat gebeurt door sensoren te koppelen aan een mobiel software platform via de datatechnologie NB-IoT van Vodafone. In totaal zijn er 619 stabilisatoren in de dijk geplaatst. Voor de omgeving leverde de nieuwe techniek minder overlast op. Het aanbrengen van de stabilisatoren is gedaan met relatief licht materieel en had minder invloed op de omgeving dan het heien of trillen van damwanden of de aanleg van steunbermen.

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Innovaties als deze dijkvernageling zijn geen luxe voor het HWBP, maar pure noodzaak. De komende jaren moeten er met oog op de toekomst veel dijken worden versterkt. Een kostbare operatie waarbij we hinder voor de omgeving zoveel mogelijk proberen te beperken. Onze gereedschapskist met nieuwe technieken wordt gelukkig steeds uitgebreider. De waterschappen kunnen zo per locatie een steeds gerichtere keuze maken wat het beste past.”

Het project is in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uitgevoerd door JLD Contracting BV, in samenwerking met Antea Group, FacilityApps en Wiertsema & Partners. De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2018 en werden afgerond in februari 2019.

Samen werken aan een veiliger Nederland
De uitvoering van dit innovatieve dijkversterkingsproject werd gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, dat onderdeel is van het nationale Deltaprogramma. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. De waterschappen en het Rijk trekken voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Voortdurend wordt onderzocht hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. Dit wordt gedaan binnen projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Binnen de POV Macrostabiliteit, één van de POV’s van het HWBP, onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie.

27-02-2019

Geslaagde vakdag Langsconstructies en Vernagelingstechnieken in waterkeringen

Op dinsdag 26 februari 2019 organiseerde de POV Macrostabiliteit een vakdag over het ontwerp en het beheer van langsconstructies en vernagelingstechnieken in waterkeringen.

Voor zo’n 70 geïnteresseerde vakgenoten werden de POVM-publicaties Langsconstructies (PPL), Vernagelingstechnieken (PPV) en de Eindige Elementen Methode (PPE) toegelicht. Een geslaagde dag!

Hieronder vind je de presentaties:
vakdag PPL PPV PPE publicatie langsconstructies
vakdag PPL PPV PPE publicatie Vernagelingstechnieken
Vakdag PPL PPV PPE publicatie EEM
Vakdag PPL PPV PPE case diepwand
vakdag PPL PPV PPE Praktijkcase Markermeerdijken
Vakdag PPL PPV PPE case dijkvernageling
Vakdag PPL PPV PPE Praktijkcase damwand Markermeerdijken
Vakdag PPL PPV PPE case verankerde damwand

14-02-2019

Geslaagde inhoudelijke vakmiddag actuele en bewezen sterkte

Op donderdag 31 januari 2019 hebben Rijkswaterstaat en de POV Macrostabiliteit een inhoudelijke vakmiddag georganiseerd over actuele en bewezen sterkte voor macrostabiliteit bij dijkversterking. 

Het doel van de middag was het identificeren van behoeftes voor een succesvolle implementatie, en het identificeren van behoeftes voor verdere ontwikkeling van actuele en bewezen sterkte (methodes, tools, leidraden/handvatten), door ervaringen met de toepassing in projecten met elkaar te delen. Naast inhoudelijke bevindingen over de toepassing werd ook ingegaan op eventuele consequenties of randvoorwaarden aan de toepassing van de methode voor de keringbeheerder. In dat kader zijn we gedurende de middag de diepte ingedoken met de deelnemers van de vakmiddag.

23-11-2018

Geslaagde vakbijeenkomst Drainagetechnieken voor dijkversterkingen

Op donderdag 22 november vond de vakochtend Drainagetechnieken voor dijkversterkingen plaats, georganiseerd door de POV-Piping en de POV Macrostabiliteit. Een goedbezochte en geslaagde bijeenkomst met presentaties van Martin Schepers (POVM), Henk Weijers (POV-P), Hendrik Meuwese (Witteveen+Bos), Hans van Meerten (Deltares) en Martin van der Schans (KWR). 

Binnen de POV Macrostabiliteit en de POV-Piping is hard gewerkt aan de afronding van de POV-publicatie ‘Drainagetechnieken voor dijkversterkingen’. Begin dit jaar is deze publicatie met een positief advies uit ENW gekomen. Een mooi moment voor ons, en een belangrijke stap om drainagetechnieken nu met voldoende vertrouwen te kunnen toepassen. Tijdens de vakochtend op donderdag 22 november is de publicatie toegelicht en werd er meer vertelt over de toepassing van drainagetechnieken in de praktijk.

Hieronder vind je de presentaties:
drainagetechnieken-voor-dijkversterking
presentatie-povm-vakdag-drainage
vakdagdrainagetechniek-ontwerpenbeoordeling
20181122-vakdag-drainage-mvds

17-10-2018

Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk

Om goed voorbereid te zijn op meer extreem hoogwater in de toekomst, moet de Ringdijk in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer worden versterkt. De dijk is wel hoog genoeg, maar niet sterk genoeg. De versterking gebeurt niet op een traditionele manier, maar met zogenoemde dijkstabilisatoren.

De dijk wordt hiermee van binnen uit versterkt en vernageld aan de ondergrond. Hierdoor kan de dijk zijn bestaande vorm behouden, hoeft deze niet verbreedt of verhoogd en kunnen de bomen erop blijven staan. De techniek wordt voor het eerst toegepast in een échte, waterkerende dijk. De kans is groot dat veel zwakkere dijken in Nederland baat hebben bij vernageling aan de ondergrond. Daarom wordt deze innovatie volledig gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat de komende jaren in heel Nederland ruim 1.100 kilometer dijken gaat versterken.

Het project
De Ringdijk ligt aan de zuidkant van de Ringvaart in Amsterdam. Het deel tussen de Wibautstraat en de Middenweg moet worden versterkt. Na deze dijkversterking beschermt de Ringdijk de bewoners in de Watergraafsmeer weer jaren tegen extreem hoogwater.

Martin Schepers, programmaleider POVM: “Innovaties in de praktijk brengen moet zorgvuldig: we weten soms niet alles voor we beginnen. Maar de ‘taak’ die een innovatie als deze heeft in het veiligheidssysteem van de kering, en de mogelijkheden die monitoring biedt om te zien en te begrijpen hoe de sterkte in de ondergrond toeneemt, moet vertrouwen geven voor duurzame toepassing.”

De techniek
De dijkstabilisatoren, kunststof ankerelementen, worden daar waar de extra kracht in de dijk nodig is, schuin in de dijk gestoken. De kracht van in de dijk wordt tweemaal daags gemonitord. Dat gebeurt door sensoren te koppelen aan een total work force systeem door middel van Vodafone data technologie NB-iot. In totaal worden er 700 stabilisatoren in de dijk geplaatst. Het aanbrengen wordt gedaan met relatief licht materieel en heeft minder invloed op de omgeving dan het heien of trillen van damwanden of steunbermen. Voor de omgeving levert het minder overlast op. Het project, dat in opdracht van Waternet door JLD Contracting wordt uitgevoerd, is afgerond in febuari 2019.

Samen werken aan een veiliger Nederland
De uitvoering van dit innovatieve dijkversterkingsproject wordt gefinancierd door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Voortdurend wordt onderzocht hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. Dit wordt gedaan binnen projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Binnen de POV Macrostabiliteit, één van de POV’s van het HWBP, onderzoeken en beproeven marktpartijen, kennisinstituten en overheden oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Denk hierbij aan nieuwe rekenmethodes en technieken, zoals dijkvernageling en vacuümconsolidatie.

24-09-2018

Geslaagde POV-dag 2018 in Leeuwarden

Op 20 september vond de POV-dag plaats. Het was een geslaagde dag, met als centraal thema ‘omdenken’. Vanuit de POV Macrostabiliteit vonden er twee fasterclasses en twee masterclasses plaats. Alle workshops zijn goed bezocht. Door diverse workshopleiders werden de volgende onderwerpen behandeld: Grondverbeteringen, Drainagetechnieken, Actuele sterkte, Langsconstructies en Vernagelingstechnieken.

11-09-2018

POV-dag 2018: 20 september in Leeuwarden

De POV-dag, georganiseerd door de zeven POV’s van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, vindt dit jaar plaats in Leeuwarden. Meer informatie vind je op: www.pov-waddenzeedijken.nl/pov-dag/. We zien je graag op 20 september!

17-03-2018

Eemdijkproef: dijk met damwanden is bezweken!

De dijk met damwanden is op 17 maart rond 16.00 uur bezweken. De resultaten van deze proef gaan nog jarenlang gebruikt worden door alle dijkwerkers in Nederland. Ze kunnen leiden tot een aanscherping van de huidige rekenmethodieken, waardoor lichtere damwanden in dijken kunnen worden toegepast. Dat scheelt staal en dus geld. De volgende stap is nu: aan de slag met het analyseren van de gegevens die zijn verkregen via intensieve monitoring in de dijk en op de damwandplanken.

De proef
In Eemdijk vond afgelopen maanden een unieke proef plaats: de damwandbezwijkproef, ook wel de ‘Eemdijkproef’ genoemd. Bij deze proef werd een damwand in een aangelegde proefdijk tot bezwijken gebracht om meer inzicht te krijgen in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk. Daarnaast is ook een dijk zonder damwand tot bezwijken gebracht, om zo inzicht te krijgen in het verschil tussen een dijk met damwand en een dijk zonder damwand. Tijdens de proeven is continu gemonitord. Met de resultaten van de proef wordt bekeken of de huidige ontwerp- en beoordelingsmethodiek in de toekomst aangescherpt kan worden.

Martin Schepers, programmamanager POV Macrostabiliteit: “Het bezwijken van de dijk is een mijlpaal voor de POV Macrostabiliteit. Na de analyse van alle data kunnen we het beoordelen en ontwerpen van constructies in dijken een grote stap verder brengen.”

POV Macrostabiliteit
De damwandproef wordt uitgevoerd in opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Marktpartijen, kennisinstituten en overheden denken in de POV Macrostabiliteit samen na over hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. In vier clusters worden zij uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Om de oplossingen zo toepasbaar mogelijk te laten zijn, worden de methodes direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten. Waterschap Rivierenland is trekker van de POV Macrostabiliteit. De POV Macrostabiliteit voert de damwandbezwijkproef uit in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, Deltares, Witteveen+Bos, Fugro, Liebregts en Arcelor Mittal.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De POV Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

eemdijkproef-bezweken-dijk

02-03-2018

Internationale aandacht voor de POVM

Veel aandacht vanuit het buitenland voor de POVM, ook voor de Eemdijkproef. In oktober 2017 schreef Meindert Van, technisch manager van de POVM, er een column over in de POVM nieuwsbrief: 

“De POVM is gericht op de Nederlandse praktijk. Maar er is inmiddels wel interesse uit het buitenland. In september bijvoorbeeld is het werk van het monitoring cluster op een conferentie in Zuid-Korea gepresenteerd. Dit helpt om onze Nederlandse aanpak internationaal te benchmarken en te laten peer-reviewen. Daarnaast willen we waar dit kan ook de kennis uit het buitenland naar ons toe halen. In juni was er de ICOLD conference in Praag en tijdens die conferentie ook de EU-workinggroup on Levees meeting.” Lees de hele column in de nieuwsbrief (scroll in de nieuwsbrief naar beneden voor de column).

19-02-2018

Geslaagde bijeenkomst Eemdijkproef

Op 19 februari 2018 vond, voorafgaand aan de daadwerkelijke damwandproef, een bijeenkomst plaats met betrokkenen, bestuurders en bewoners. Er waren toespraken, onder andere door Richard Jorissen, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma en Martin Schepers, programmamanager van de POV Macrostabiliteit. Aan twee aanwezige jeugdwaterschapsbestuurders werd door de bestuurders symbolisch een bord overhandigd waarop zij het belang van dit soort praktijkproeven onderschreven met het plaatsen van een handtekening. Bekijk het foto-overzicht.

eemdijk-23

24-01-2018

Eemdijkproef van start!

De voorbereidingen voor de Eemdijkproef zijn jaren geleden in gang gezet en eindelijk is het zover: de daadwerkelijke proeven gaan plaatsvinden! De proef met de groene dijk (FSP groen) is deze week gestart, de POT en de damwandproef (FSP blauw) volgen eind februari/begin maart. Lees verder.

start-eemdijkproef

10-01-2018

Hoogwater biedt kansen voor monitoring dijk

In samenwerking met Aveco de Bondt voert de POV Macrostabiliteit tijdens het hoogwater metingen uit met een drone. De drone is uitgerust met hoogwaardige (hitte)camera’s. Er worden 3D modellen van de dijk en omgeving gemaakt en de temperatuur van het water in de sloten en op het land wordt gemeten. Het water dat in wellen in deze tijd van het jaar omhoog komt is warmer dan het oppervlaktewater en daarmee snel te herkennen op het beeld dat de drone live doorstuurt. Op de grond worden vervolgens aanvullende metingen uitgevoerd. Met alle verzamelde data kunnen we iets zeggen over het optreden van piping (een mechanisme waarbij zand onder de dijk weg spoelt) en mogelijk een beter inzicht geven over de mogelijke risico’s ten aanzien van macrostabiliteit (het mechanisme waarbij de dijk afschuift) bij verzadiging van dijken met rivierwater. Dit initiatief is o.a. vanuit de Projectoverstijgende Verkenningen Piping en Macrostabiliteit geïnitieerd. Ook bij waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Rijn en IJssel worden deze week opnamen gemaakt.

drone

18-08-2017

Proef uitgesteld: tussentijdse resultaten geanalyseerd

Op zaterdag 19 augustus zou op een gedeelte van de Hollandsche IJsseldijk in Gouderak een praktijkproef plaatsvinden: de infiltratieproef. Water zou over het binnentalud van de dijk worden gepompt om te controleren of de dijk sterker is dan we tot nu toe aannemen. We wilden testen waar bij dit geselecteerde stuk dijk de grenzen bij infiltratie van water in de dijk daadwerkelijk liggen. Lees verder.

14-08-2017

Bezoek de infiltratieproef op 19 augustus

Deze bijzondere proef vindt plaats op zaterdag 19 augustus, tussen circa 8.00 uur ’s ochtends en 18.00 uur ’s avonds, op een gedeelte van de dijk in Gouderak. Belangstellenden zijn welkom op 19 augustus tussen 12.00 uur en 15.00 uur bij gemaal Verdoold, Kattendijk 1 in Gouderak om (onder begeleiding) een kijkje te nemen bij de proef. Lees verder.

13-07-2017

Unieke bezwijkproef voor dijkversterkend Nederland

Op donderdag 13 juli 2017 vond de officiële aftrap plaats voor de damwandbezwijkproef die eind dit jaar gaat plaatsvinden in Eemdijk. In aanwezigheid van betrokkenen bij de proef werd tijdens de aftrap het bouwbord op de locatie onthuld door Erik Kraaij, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma en Tanja Klip, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe. Lees verder.

02-03-2017

Nieuwsbrief – februari 2017

De februari-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere een column van stuurgroepvoorzitter Gerhard van den Top, de stand van zaken binnen de clusters en over de kennisdagen die we organiseren. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen.

27-02-2017

Kennis delen we graag!

De teamleden van de POV Macrostabiliteit (POVM) sluiten – naast de reguliere kernteam- en clusteroverleggen én overleggen met de referentieprojecten – regelmatig aan bij externe bijeenkomsten. We delen daarmee onze kennis over onderzoeken, proeven en pilots die lopen binnen de POVM. Ook willen we ervoor zorgen dat de opgedane kennis en ontwikkelde innovaties uit de POVM ‘landen’ bij onze doelgroepen en daadwerkelijk worden ingezet. Vorig jaar zijn we (onder andere) hier te vinden geweest:
  • ENW Techniek
  • Werkgroep Waterkeringen UvW
  • Rijkswaterstaat
  • RWS/Unie van Waterschappen
  • Programmacommissie STOWA
  • Gouden driehoek
  • Kerngroep ENW

Ook meer informatie over onze activiteiten? Neem contact op met Dirk van Schie, projectsecretaris van de POVM.

06-02-2017

Geslaagde kennisdag damwanden

Op donderdag 2 februari organiseerden de POVM en HWBP-2 een inhoudelijke dag rondom damwanden. Genodigden waren specialisten op het gebied van damwanden. Met 50 personen werd de inhoud ingegaan en werden diverse onderwerpen tegen het licht gehouden. Een geslaagde dag! Bekijk foto’s van de dag onder Foto en film. Alle presentaties vindt u onder Rapporten.

Martin Schepers, projectleider POV Macrostabiliteit: “Van opdrachtgever tot leverancier: alle kennis rondom damwanden kwam bij elkaar in Culemborg, in een creatieve industriële omgeving.”

Henk Senhorst, adviseur innovatie HWBP-2: “De presentaties geven een mooie update van de stand van kennis over ontwerp en uitvoering van damwanden.”

23-12-2016

Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer uitgevoerd met nieuwe techniek

De Ringdijk in Amsterdam wordt versterkt. De dijk is namelijk wel hoog, maar niet sterk genoeg. De buurtbewoners en het stadsdeel willen dat de bomen op de dijk zoveel mogelijk behouden blijven. Daarom wordt de dijk versterkt met een nieuwe techniek: de ‘JLD-dijkstabilisator’. Lees hier het hele bericht.
Martin Schepers, projectleider POV Macrostabiliteit: “Vanuit de POV Macrostabiliteit (POVM) is vorig jaar een proef met de JLD-dijkstabilisator uitgevoerd. Deze was succesvol en we zijn blij dat deze nieuwe techniek nu daadwerkelijk bij een dijkversterking wordt ingezet. Als POVM zijn we erg benieuwd naar de resultaten!”

23-12-2016

Aanbesteding ontwikkeling waterspanningsmeter

De POV Macrostabiliteit start in 2017 met een aanbesteding ten behoeve van de ontwikkeling van een waterspanningsmeter die minder of niet gevoelig is voor gasvorming. In het Plan van Aanpak van de POV Macrostabiliteit is het aspect gasvorming rondom waterspanningsmeters – in specifieke situaties zorgt dit voor onbetrouwbare metingen – als één van de onderwerpen benoemd waaraan aandacht wordt besteed.

De POV Macrostabiliteit start met een aanbestedingsprocedure volgens het Innovatiepartnerschap om de ontwikkeling op te starten. Het einddoel van de aanbesteding is het toepassen van de nieuwe meter in een referentieproject van de POV Macrostabiliteit. De aanbesteding wordt uitgezet via Tenderned. Nadat de aankondiging is gepubliceerd verloopt de verdere procedure zoals aanmeldingen e.d. via Negometrix.

Lees verder over gasvorming rondom waterspanningsmeters.

11-10-2016

Nieuwsbrief – oktober 2016

De oktober-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere een column van projectmanager Martin Schepers, de stand van zaken binnen de clusters en over afgeronde producten. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen.

11-10-2016

POV-dag op 13 oktober 2016

Na het succes van vorig jaar wordt de POV-dag op donderdag 13 oktober herhaald. De POV’s van het Hoogwaterbeschermingsprogramma organiseren dit samen. Heb je je aangemeld? Twitter op de dag zelf mee via #POV16

15-09-2016

Innovatieve ‘grote schep’ bepaalt grondsterkte dijk

Van 12 t/m 15 september is op de Hollandse IJsseldijk een uniek grondmonsternameapparaat getest dat een hoge  kwaliteit grondmonsters steekt. Dit nieuw ontwikkelde apparaat – ook wel ‘grote schep’ genoemd – steekt op een diepte van meer dan 5 meter een grondmonster met een diameter van maar liefst een halve meter (op dit moment hebben grondmonsters een diameter van circa 70 mm). Lees verder.

grondmonsterapparaat-dlds

Dirk van Schie (POVM), Kees-Jan van der Made (Wiertsema & Partners) en Cor Zwanenburg (Deltares) bij het grondmonsternameapparaat

09-08-2016

Positief ENW-advies quick wins ontwerp stabiliteitsschermen

De POVM heeft het ENW advies gevraagd over drie mogelijke quick wins in het ontwerp van stabiliteitsschermen, specifiek voor de dijkversterkingsprojecten Capelle-Moordrecht en verbetering IJsseldijk Gouda. Dit heeft een positief advies opgeleverd, lees het hier op de website van ENW.

Download direct het advies van ENW:
ENW-16-07-Advies-aan-PoVMacrostabiliteit-Quick-Wins-scan.

11-07-2016

Nieuwsbrief – juli 2016

De juli-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere over de POV-dag op 13 oktober, de stand van zaken en de innovatiescan. Ook is de gebruikelijke column aanwezig. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten, of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen. Wij wensen u veel leesplezier!

07-04-2016

Start proef vacuümtrekken grond in Bleskensgraaf

Vanaf april wordt in Bleskensgraaf een techniek getest die dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan maken. De techniek, genaamd vacuümconsolidatie, trekt grond vacuüm door water uit de grond te pompen. De ondergrond wordt zo sterker. Op maandag 11 april is de proef officieel gestart door bestuurders van de gemeente Molenwaard, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waterschap Rivierenland. Lees verder over de proef. 

20 juni 2016: de proef met vacuümtrekken van de grond in Bleskensgraaf wordt met drie weken verlengd. Dat doen we omdat de zakking momenteel nog doorzet; het is daarom zinvol om door te gaan met de metingen. We kijken of de zetting in komende drie weken minder wordt, daarna wordt de proef stopgezet en vindt nog grondonderzoek plaats om de invloed van de zakking op de grondgesteldheid te onderzoeken. Meer informatie: Martin Schepers, m.schepers@wsrl.nl.

29-03-2016

Nieuwsbrief – maart 2016

De maart-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere over de start van de proef vacuümconsolidatie en de rendementsverwachting van de POVM, de business cases. Ook de stand van zaken en de column ontbreken niet. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten, of via deze link. Wij wensen u veel leesplezier!

18-03-2016

Monitoring en analyse van ankerkrachten in Streefkerk

Vanaf maart 2016 is de POV Macrostabiliteit ankerkrachten en ankerstrengvervorming aan het monitoren en analyseren bij een bestaande damwand in Streefkerk. Naast deze damwand wordt een grote ophoging aangebracht. We doen dat om te controleren of het met rekenmodellen voorspelde gedrag van de verankerde damwand en de grond overeenkomt met het daadwerkelijke vervormingsgedrag. Met de resultaten kunnen we uiteindelijk de modellen verbeteren. Lees verder.

21-12-2015

Nieuwsbrief – december 2015

De december-editie van de digitale nieuwsbrief POV Macrostabiliteit is verzonden. In deze editie leest u onder andere over de stand van zaken, over de clusters en de gebruikelijke column is aanwezig. U vindt de nieuwsbrief onder Rapporten, of klik hier om de nieuwsbrief direct te openen. Wij wensen u veel leesplezier!

03-12-2015

Overhandiging beschikking POVM

Omdat het Plan van Aanpak is goedgekeurd is daarmee het budget van 24,2 miljoen euro vastgesteld. Daarom overhandigde directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Erik Kraaij op woensdag 2 december tijdens de eerste Stuurgroepbijeenkomst de beschikking aan voorzitter van de Stuurgroep dijkgraaf Gerhard van den Top en heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland.

Lees het hele nieuwsbericht hier.

15-10-2015

Geslaagde POV-dag

Op 15 oktober 2015 vond de eerste gecombineerde POV-dag plaats. Een middag voor overheden, marktpartijen en kennisinstituten waar alle vier de POV’s de geboekte voortgang konden laten zien. Natuurlijk was er volop gelegenheid om kennis te delen. En dit nieuwe concept werkte! Door de overlap die er tussen de POV’s zit, konden gecombineerde workshops worden gegeven. Het voornemen is om deze geslaagde middag in 2016 nog eens over te doen.

15-07-2015

Beelden dijkdoorbraak JLD-Dijkstabilisator

Binnen de POV Macrostabiliteit wordt de JLD-Dijkstabilisator ontwikkeld. Deze ontwikkeling is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (macrostabiliteit).

Woensdag 8 juli om 07.14 uur is de proefdijk (de ‘blauwe dijk’) tijdens 2e containerproef op het testveld van JLD Contracting in Purmerend overeenkomstig de berekeningen gebroken. Hiermee kwam een einde aan bijna een jaar voorbereiding en veldonderzoek.

Bekijk de beelden en lees verder op de website van JLD-Dijkstabilisator.

03-07-2015

Nieuwsbrief – juli 2015

In juli verscheen de tweede nieuwsbrief POV Macrostabiliteit. De nieuwsbrief ook ontvangen? Aanmelden kan via deze website.

26-06-2015

Geslaagde test met proefdijk voor JLD-Dijkstabilisator

Binnen de POV Macrostabiliteit wordt de JLD-Dijkstabilisator ontwikkeld. Deze ontwikkeling is een innovatieve dijkverbeteringstechniek die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (macrostabiliteit).

JLD heeft voor deze proeven een dijk nagebouwd. Deze dijk is dankzij de zogeheten containerproeven op woensdag 24 juni om 22.43 uur op het testveld van JLD Contracting in Purmerend bezweken. Dat betekent dat de beproeving met de eerste proefdijk geslaagd is.

Deze eerste proef heeft de ‘groene dijk’ laten bezwijken: een proefdijk die niet versterkt was met JLD-Dijkstabilisatoren. De volgende proef is het laten bezwijken van de ‘blauwe dijk’: een dijk die wél versterkt is met JLD-Dijkstabilisatoren. Deze proef zal vanaf 6 juli plaatsvinden.

Lees meer en bekijk de foto’s op de website van JLD-Dijkstabilisator.

07-05-2015

Nieuwsbrief – mei 2015

In mei 2015 verscheen de eerste nieuwsbrief voor de POV Macrostabiliteit. Download de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief automatisch ontvangen? Inschrijven kan via deze website.

19-01-2015

Startbijeenkomst POV Macrostabiliteit 

Op 19 januari 2015 vond de startbijeenkomst voor de POV Macrostabiliteit plaats. Ruim 150 deelnemers waren aanwezig en deden actief mee aan de workshops over de vier clusters.

De input uit deze workshops wordt meegenomen in het op te stellen Plan van Aanpak. Naast de workshops was er de mogelijkheid om een excursie te volgen naar de JLD-Dijkstabilisator.

Bekijk de foto’s en de sfeerimpressie via Foto’s & film.