Innovaties in uitvoeringstechnieken

Innovaties in uitvoeringstechnieken

Via de pilots en referentieprojecten worden de witte vlekken ingevuld voor die technieken die daadwerkelijk in de referentieprojecten toegepast zouden kunnen worden. Het einddoel is om technische rapporten, waarmee zowel concrete technieken alsook gelijksoortige innovaties en technieken, te kunnen ontwerpen, beoordelen en daarmee geaccepteerd te krijgen.

Plan van Aanpak ‘Optimalisering vervormingseisen stabiliteitsschermen in waterkeringen’

Dit Plan van Aanpak beschrijft de stappen die moeten worden ondernomen om te komen tot een antwoord op de vraag of – en zo ja hoe – het binnen het kader van de waterveiligheidseisen (‘waterveilig’) mogelijk is om meer vervorming toe te laten in stabiliteitsschermen in primaire waterkeringen en of dit tot goedkopere dijkversterking leidt.

Hiernaast vindt u het Plan van Aanpak.

Plan van Aanpak ‘Sterkte in de opbarstzone’

Binnen de POVM wordt de problematiek met inbegrip van de oplossingsrichtingen rondom macrostabiliteit op een landelijk niveau onder de loep genomen. Eén van de aspecten is het vergroten van kennis over het gedrag van de bodem onder invloed van een hoge stijghoogte. De verwachting is dat hierdoor de benodigde versterkingsmaatregelen nauwkeuriger kunnen worden afgebakend en op termijn zelfs kunnen worden ingeperkt.

Hiernaast vindt u het Plan van Aanpak over ‘Sterkte in de opbarstzone’.