Rekentechnieken

Rekentechnieken

De grootste verwachte project-impact van het rekencluster betreft het onderdeel actuele sterkte, waarbij voor de Hollandse IJsseldijken (project ‘KIJK’) wordt nagegaan welke optimalisaties mogelijk zijn om dichter op de werkelijkheid te gaan zitten. Dit kan naar verwachting ook leiden tot nieuwe versterkingsoplossingen. Tenslotte, inhoudelijk zal in het rekencluster de grootste stap gemaakt gaan worden in de berekeningen met de eindige elementen methoden; er gaat een slag gemaakt worden om vervormingen te kunnen berekenen om de uiterste grenstoestand (waterveiligheid) en de bruikbaarheidsgrenstoestand (bouweisen) apart te kunnen beoordelen. Vooral voor constructies in dijken is de verwachting dat dit gaat leiden tot forse besparingen. Voor al deze onderwerpen zal ook de veiligheidsfilosofie worden ontwikkeld binnen dit cluster.

Plannen van Aanpak behorende bij dit cluster vindt u hier, definitieve rapporten vindt u onder Rapporten.

Plan van Aanpak ‘Toepassen EEM, opstellen blauwdruk’

Het cluster Rekentechnieken van de POV Macrostabiliteit heeft tot doel het toepassen van nieuwe inzichten in de sterkte van waterkeringen en nieuwe technische oplossingen voor dijkversterking te faciliteren. Dit faciliteren bestaat uit het verder ontwikkelen van de benodigde rekentechnieken.

De Eindige Elementen Methode, EEM, is een van deze technieken.

Plannen van Aanpak

Plan van Aanpak “Ongedraineerde stabiliteitsanalyses’

Het cluster Rekentechnieken van de POV Macrostabiliteit heeft tot doel het toepassen van nieuwe inzichten in de sterkte van waterkeringen en nieuwe technische oplossingen voor dijkversterking te faciliteren. Dit faciliteren bestaat uit het verder ontwikkelen van de benodigde rekentechnieken.

Een van deze nieuwe ontwikkelingen betreft het gebruik van critical state soil mechanics, cssm, bij het ontwerpen van dijkversterkingen.

Plan van Aanpak ‘Beter benutten actuele sterkte’

In dit concept Plan van Aanpak wordt een kennisinnovatie-aanpak beschreven die direct toepasbaar is in de HWBP-projecten en naar verwachting een significante bijdrage levert aan de hoofddoelstellingen van het HWBP (beter, sneller, goedkoper).

Doel van het onderzoek is om de bestaande rekentechnieken verder te ontwikkelen in combinatie met gerichte monitoring, zodat er met minder onzekerheden ontworpen kan worden.

Plan van Aanpak ‘Ontwikkeling eenvoudig ongedraineerd schuifsterkte model op basis van de SHANSEP benadering ‘

Volgens de nieuwe toetsingsnormen moet bij het ontwerp van dijken en waterkeringen ‘ongedraineerd’ worden gerekend. Een internationaal bekende methode om de ongedraineerde schuifsterkte van slecht doorlatende grondsoorten te schatten is de SHANSEP benadering.

Hiernaast vindt u het Plan van Aanpak.