Organisatie

Dijkversterking beter, sneller en goedkoper 

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband tussen waterschappen en Rijksoverheid, is een aantal projectoverstijgende verkenningen (POV) opgezet met als doel om dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken.

Eind 2014 zijn vijf waterschappen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  en Waterschap Rivierenland) de POV Macrostabiliteit gestart.

In deze verkenning wordt samen met waterkeringbeheerders, het bedrijfsleven en kennisinstellingen gezocht naar kennis- en productinnovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. De onderzoeken worden gekoppeld aan enkele dijkversterkingsprojecten van de betrokken waterschappen zodat de praktische toepassing direct wordt aangetoond.

Eind 2019 is de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit na vijf jaar formeel gestopt. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma is overeengekomen dat de projectsupport (m.b.t. toepassing POVM-publicaties en Actuele Sterkte) tot eind 2020 in stand blijft.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Lees verder via de link hiernaast.

Organisatieschema

Het organisatieschema van de POV Macrostabiliteit en algemene documenten vindt u hieronder.

Presentatie stand van zaken POVM 16 september 2015

Op 16 september jl. heeft Meindert Van – technisch manager POVM – de projectgroep, aangevuld met project- en technisch managers van de referentieprojecten, bijgepraat over de stand van zaken. Hiernaast vindt u de presentatie. Vragen? Neem dan gerust contact op met de POVM via Contact.