Proef uitgesteld: tussentijdse resultaten geanalyseerd

Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en zijn er golven, waarvan de hoogste over de dijk slaan. Daardoor kan het talud van de dijk verzadigd raken waardoor het verzwakt. Momenteel wordt de hoeveelheid water die infiltreert in het binnentalud van de dijk bij extreme weersomstandigheden bepaald door vuistregels waarmee we rekenen. Daarbij nemen we aan dat de dijk volledig infiltreert, dus van binnen helemaal verzadigt met water en daardoor verzwakt. Door het uitvoeren van deze proef konden we controleren of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Voorbereiding proef
Als voorbereiding op de proef is vrijdag gedurende 50 minuten water over de dijk gepompt met behulp van een geperforeerde pijp van 30 meter. Dit water is geïnfiltreerd in de dijk waarna een kleine oppervlakkige afschuiving van het dijktalud plaatsvond. De veiligheid van de dijk is niet in het geding. De dijk was voor deze proef uitgebreid geïnstrumenteerd, waardoor ook de stabiliteit van de dijk goed werd gemonitord gedurende deze voorbereiding. Dit leverde data op waarop besloten is de proef uit te stellen. Deze gegevens gebruiken we nu om de analyse verder mee te gaan uitvoeren. De precieze inzichten gaan we nader onderzoeken en zijn vanzelfsprekend zeer nuttig. Hiermee hebben we een mooie case opgebouwd om de huidige modellen te analyseren.

Samenwerking 
De POV Macrostabiliteit voert deze proef uit in nauwe samenwerking met het Deltaplan Waterveiligheid, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Deltares en Infram. Meer informatie: www.povm.nl/infiltratieproef

POV Macrostabiliteit
De infiltratieproef wordt uitgevoerd in opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit. Experts uit het hele land – marktpartijen, kennisinstituten en overheden – denken in de POV Macrostabiliteit samen na over hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan. In vier clusters worden zij uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor het faalmechanisme macrostabiliteit (het afschuiven van de dijk). Om de oplossingen zo toepasbaar mogelijk te laten zijn, worden de methodes direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten.

Deltaplan Waterveiligheid
De POV Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het Deltaplan Waterveiligheid staat de komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Deltaplan Waterveiligheid trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.