Rapporten

Documenten POV Macrostabiliteit

Op deze plek vindt u alle beschikbare rapporten van de POV Macrostabiliteit. De POVM-publicaties vindt u onder Publicaties.

Bekijk ook het POVM-gebruikersplatform:  https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM

Overzicht producten POV Macrostabiliteit

Download hiernaast het interview met Dirk van Schie en Meindert Van over de POVM, inclusief een lijst met opgeleverde producten. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectsecretaris Dirk van Schie.

Nieuwsbrieven POV Macrostabiliteit

De nieuwsbrieven van de POV Macrostabiliteit, die tussen 2015 en 2019 zijn verzonden, vindt u hiernaast. Elke nieuwsbrief geeft een overzicht van de stand van zaken van de POVM op dat moment.

Er worden geen nieuwsbrieven meer verzonden.

Rapporten cluster Nauwkeuriger rekenmethodieken

Basisrapport EEM en achtergrondrapport consequentie analyse

De definitieve publicatie Eindige-elementenmethode vindt u onder Publicaties.

Het achtergrondrapport Basisrapport Eindige Elementen Methode (B-EEM) geeft gemotiveerde voorstellen voor de veiligheidsbeschouwing en de EEM-aanpak, die in de PPE, PPV en PPL zijn gebruikt voor het formuleren van uiteindelijke aanwijzingen.

Het achtergrondrapport ‘consequentieanalyse’ beschrijft toepassing van de B-EEM aanpak voor 5 praktijkgevallen. Het effect van de verschillende keuzemogelijkheden is onderzocht. De conclusies zijn gebruikt bij de uiteindelijke formulering van de PPE aanwijzingen.

Links & Downloads

Rapport Quick wins

Hiernaast vindt u het rapport Quick wins. Dit rapport is een achtergrondrapport dat later is verwerkt en inhoudelijk gewijzigd is in ‘Basisrapport EEM’.

Berekeningswijze onverankerde stabiliteitsschermen

Hiernaast vindt u het eindrapport Berekeningswijze onverankerde stabiliteitsschermen. Dit rapport is een achtergrondrapport dat later is verwerkt en inhoudelijk gewijzigd is in ‘Basisrapport EEM’.

Rapport SHANSEP NGI-ADP model

Hiernaast vindt u het rapport SHANSEP NGI-ADP model:

  1. Modelbeschrijving
  2. Validatie door W+B

Links & Downloads

Modelbeschrijving: shansep_ngiadp
Validatie: validatie-shansep-ngi-adp

Rapport Blauwdruk EEM

Hiernaast vindt u het rapport Blauwdruk EEM.

Ongedraineerd rekenen met de EEM

Ontwikkeling van een geavanceerd SHANSEP model op basis van NGI-ADP.

Hiernaast vindt u het voorstel.

POVM Parameterbepaling EEM

Hiernaast vindt u het definitieve rapport Parameterbepaling EEM.

POVM Opbarsten, consequentie-analyse

Hiernaast vindt u het rapport Opbarsten, consequentie-analyse.

POVM Opbarsten

Dit rapport beschrijft het numeriek modelleren van het opbarsten van de deklaag, het numeriek modelleren van de grondwaterstroming bij aanwezigheid van een opbarstkanaal of scheur in samenspraak met deskundigen op het gebied van piping en een check van laagdiktes in de bestaande database van ruim 494 bekende wellen in het rivierengebied. Naast het ontsluiten van de hierboven samengevatte resultaten is in de rapportage ook het verband gelegd tussen de uitgevoerde activiteiten en het totale ‘faaltraject’ voor macrostabiliteit binnenwaarts.

POVM Opbarsten FEM Analysis of Uplift

Dit rapport is een achtergrondrapport van het onderzoeksrapport ‘Opbarsten’. Het beschrijft het FEM model en de resultaten van de stabiliteitsanalyses voor een eenvoudig voorbeeld, waarbij het gedrag gedurende het opdrijven van de afdeklaag is bestudeerd.

POVM Opbarsten definitief rapport

Dit rapport is gepubliceerd op het POVM gebruikersplatform: https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM

Links & Downloads

POVM-rapport Voorbeeld schuifsterkteschematisering

Dit rapport geeft een uitwerking van de schematisering van de onzekere grondparameters en van het onzekere grensspanningsveld, die samen met de effectieve spanning de schuifsterkte bepalen. De schematisering is van toepassing voor zowel semi-probabilistische als probabilistische glijvlakberekeningen.

POVM Validatie uitgangspunten en
lange termijn ontwikkeling

Dit (Engelstalige) rapport beschrijft het gedrag van organische slappe lagen. Het numerieke deel van het Creep-SClay1-model.

POVM Validatie uitgangspunten en lange
termijnontwikkeling – experimenteel spoor

Dit rapport beschrijft, als deel 2 van het Creep-SClay1-model, het experimenteel onderzoek dat dient om een database te creëren waarmee constitutieve modellen (zoals het Creep-SClay1-model) kunnen worden gevalideerd, waarbij de uitvoering van de validatie geen onderdeel van het onderzoek uitmaakt.

Niet stationaire grondwaterstroming en EEM
schematisering van 3D grondwaterspanningen

In dit onderzoek is het in rekening brengen van niet-stationaire driedimensionale grondwaterstroming bij het beoordelen van de stabiliteit voor zes cases gekwantificeerd.

Probabilistische analyses van constructief versterkte dijken

Handleiding voor probabilistische analyses met PLAXIS
U vindt de PLAXIS handleiding hiernaast.

Eerste verkennende faalkansanalyse stabiliteitswand
Dit rapport beschrijft het resultaat van een eerste verkenning van de mogelijkheden en beperkingen van faalkansanalyses voor constructief versterkte dijken, gebruik makend van de FORM methode. Er is onderzocht of en hoe met deze methode de overschrijdingskans en het ‘ontwerppunt’ kan worden bepaald voor het toelaatbare buigende moment in de wand (of een reeks van toelaatbare buigende momenten). Het bepalen van de overschrijdingskans en het ‘ontwerppunt’ voor geotechnische instabiliteit valt buiten de scope. U vindt het rapport hiernaast.

Nadere verkennende faalkansanalyse stabiliteitswand
Aanvullend op het hierboven genoemde rapport beschrijft dit rapport het resultaat van een nadere verkenning van de mogelijkheden en beperkingen van faalkansanalyses voor constructief versterkte dijken. Daarbij is eveneens gebruik gemaakt van de FORM methode om de overschrijdingskans en het ‘ontwerppunt’ voor het toelaatbare buigende moment in de wand te bepalen. U vindt het rapport hiernaast.

Rapportage POVM consequenties Eurocode

Hiernaast vindt u de rapportage Eurocode.

Links & Downloads

Rapportage K0

Hiernaast vindt u de rapportage De invloed van de K0 op de ongedraineerde schuifspanning van cohesieve grond

Rapport Eemdijkproef

Hiernaast vindt u het analyserapport van de Eemdijkproef.

Rapport 2e infiltratieproef

Het rapport van de tweede infiltratieproef vindt u hiernaast.

Rapport Vacuümconsolidatie

Hiernaast vindt u het hoofdrapport Vacuümconsolidatie

Rapport 1000-dagen sonderingen

Hiernaast vindt u het rapport 1000-dagen sonderingen n.a.v. de vacuümconsolidatieproeven.

In deze rapportage zijn de resultaten weergegeven van de zogenaamde 1000-dagen sonderingen, die tot doel hebben gehad, om op relatief eenvoudige en goedkope wijze vast te stellen in hoeverre er, ongeveer 3 jaar na uitvoering van de proeven, nog steeds sprake is van sterktetoename in de ondergrond, of dat er mogelijk een afname van de sterkte, ten gevolge van bijvoorbeeld relaxatie, heeft plaats gevonden.

Innovatiescan

Er zijn veel innovaties in ontwikkeling die bij kunnen dragen aan het vergroten van de macrostabiliteit van een dijk. Het is de uitdaging om tussen al die innovaties de meest kansrijke innovaties met de grootste maatschappelijke meerwaarde (pareltjes) te selecteren, en daar ook gericht in te investeren om het rendement van investeringen zo groot mogelijk te maken. De Innovatiescan is een proces om gezamenlijk met direct belanghebbenden en experts tot een afgewogen selectie van die pareltjes te komen.

De dijkversterkingsprojectinformatie in rapportages is op een bepaald moment aangeleverd met als doel om de kennisontwikkeling die in deze rapportages staat weergegeven dicht op praktijksituaties te laten aansluiten. De dijkversterkingsprojecten hebben daarna een verdere ontwikkelslag gemaakt, waardoor de informatie in deze rapportages niet meer de stand van zaken van het project zelf weergeeft, maar enkel als voorbeeld dient voor de beschreven kennisontwikkeling. 

Rapporten cluster Procesverbeteringen

POVM Secundaire functies waterkeringen

Hiernaast vindt u het rapport Ontwerpkader secundaire functies waterkeringen –  In relatie tot golfoverslag

Rapport Integrale benadering toegestaan golfoverslagdebiet

Hiernaast vindt u het rapport Integrale benadering toegestaan golfoverslagdebiet.

Eisen tijdens uitvoering dijkversterkingsprojecten

Hiernaast vindt u het document ‘Eisen tijdens de uitvoering dijkversterkingsprojecten’.

Werkwijzer Stimuleren innovatieve inschrijvingen

Het doel van de werkwijzer Stimuleren innovatieve inschrijvingen is het bieden van een kader aan een beheerder (en inschrijvers) om met (nog) niet-geaccepteerde technieken uit de markt om te gaan . Van contractvoorbereidingsfase, via de aanbestedings- en realisatiefase tot en met de volgende toetsronde.

Hiernaast vindt u de werkwijzer.

Notitie schadeaansprakelijkheid bij vervorming van waterkeringen

Hiernaast vindt u de notitie schadeaansprakelijkheid bij vervorming van waterkeringen.

Rapporten cluster Monitoring van de sterkte

Handreiking Life Cycle Monitoring

Hiernaast vindt u de Handreiking Life Cycle Monitoring en de bijbehorende beoordelingsmatrices.

Protocol waterspanningsmeters

Hiernaast vindt u het protocol waterspanningsmeters.