Vacuümconsolidatie

In het tweede kwartaal van 2016 heeft de vacuümconsolidatieproef plaatsgevonden.

Vacuümconsolidatie; wat is het?

Vacuümconsolidatie is een techniek om de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Het betekent dat je water uit de grond wegpompt; vergelijkbaar met het vacuüm trekken van een pak koffie. Zo wordt de ondergrond sterker en hoef je kleinere stabiliteitsbermen aan te brengen. De techniek is bijvoorbeeld interessant voor dijken in natuurgebieden of bij huizen langs de dijk. Deze proef heeft negen tot twaalf weken geduurd, daarna is beoordeeld of de proef is geslaagd en daadwerkelijk kan worden ingezet als één van de innovaties om dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken.

Nul-situatie
Het bodemonderzoek voor deze veldproef heeft plaatsgevonden in februari 2016. Met behulp van laboratoriumproeven is de nul-situatie vastgelegd. De verwachting is dat de proef vacuümconsolidatie eind mei wordt afgerond. Na afronding van de proef zijn op vastgestelde momenten een aantal controlemetingen en -boringen uitgevoerd om het gedrag van de bodem na de proef te bepalen. Deze proef vond plaats in het kader van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en wordt getrokken door Waterschap Rivierenland.

Alliantie Markermeerdijken
Ook de Alliantie Markermeerdijken, een publiek-private samen werking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Boskalis en VolkerWessels heeft in het kader van de POV Macrostabiliteit een proef uitgevoerd met vacuümconsolidatie. Het gaat om een dubbele proef nabij Schardam: één met de traditionele vacuümtechniek, zoals wordt uitgevoerd in Bleskensgraaf, en één met BeauDrain (een gepatenteerd drainagesysteem). De techniek kan mogelijk binnen het beheersgebied van HHNK en meer specifiek in het project Versterking Markermeerdijken worden toegepast.

Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit
In Nederland zijn we nooit klaar met werken aan dijken. Een belangrijke vraag die we ons daarbij blijven stellen is: hoe kunnen we dijkversterking beter, sneller en goedkoper maken? Experts uit het hele land, afkomstig uit de ‘gouden driehoek’ – marktpartijen, kennisinstituten en overheden – denken daar met elkaar over na in de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM). In vier clusters worden zij uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Om de oplossingen zo toepasbaar mogelijk te laten zijn, worden de methodes direct beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in projecten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland
Deze Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

Lees ook het artikel in vakblad Het Waterschap.

Meer informatie? Benader de contactpersonen.